Mercredi 26 juin : Fred Nardin trio < retour aux galeries

© Thomas Kalinarczyk